۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۲:۲۹ ۱۰۹۵
چچ

فرم مشخصات دفاتر

2YHYsdmFINmF2LTYrti12KfYqiDYr9mB2KfYqtix

به منظور بروزرسانی و تکمیل مشخصات کاربران و محل خدمت دفاتر  مقتضی می باشد که فرم پیوست تکمیل و با مهر و امضا مدیر از طریق سیستم پیام به اداره کل شهرسازی ارسال گردد

ترتیب اقدام به شرح زیر می باشد

  1. ابتدا فایل پیوست را دانلود نمایید و تکمیل و با مهر و امضا مسئول دفتر اسکن نمایید(کلیه اطلاعات مربوطه در فرم تکمیل گردد)
  2. تصویر تابلو خدمات شهرسازی
  3. تصویر تعرفه خدمات شهرسازی نصب شده در دفتر
  4. حداقل 2 تصویر از محل ارائه خدمات شهرسازی (بصورتیکه تجهیزات دفتر قابل رویت باشد)
  5. تصویر از بایگانی مدارک
  6. کلیه فایل های بند 1 تا 5 را در یک فایل فشرده از طریق  سیستم پیام به کاربر شیوا مشیریان(moshirian-sh) با موضوع (خود اظهاری کاربر و محل خدمت + شماره دفتر یا نام دفتر) ارسال نمایید
نوع فایل : 1
تعداد دانلود : 21
فایل :
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0553873380025
Qt: 2.1224672794342