سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۰۶ ۲۹۹
طبقه بندی: اخبار معاونت شهرسازی
چچ
قدر دانی شهردار مشهد از معاون  شهرسازی در خصوص دفاتر توسعه محله

قدر دانی شهردار مشهد از دکتر حسین نژاد در خصوص دفاتر تسهیلگری

.

.

فهرست طبقات