۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۰۷:۵۲ ۱۴
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYp9mK2q/Yp9mG2Yog2YXZiNmC2Kog2Ygg2K/Yp9im2YUg2b7YsdmI2YbYr9mH2Kc=

بایگانی موقت و دائم پروندها

بایگانی موقت و دائم پروندها

به اطلاع دفاتر و شرکتهای مجاز و ارائه خدمات شهرسازی به اطلاع می رساند؛ در خواستهای عدم  خلاف و پایانکار ،چنانچه بعد از گذشت یک ماه پرونده توسط مالک پیگیری نگردید پرونده با ذکر علت بایگانی موقت و بصورت مکتوب به منطقه مربوطه اعلام گردد. در ضمن پرونده هایی که گردشکار آن کامل شده و گواهی صادر شده در صورت عدم بایگانی توسط  کاربر، بصورت خودکار  پس از یک هفته توسط سیستم یکپارچه شهرسازی بایگانی دائم میشود.

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6519587834676
Qt: 2.5501880645752