۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۱۲:۵۹ ۱۱۷۳
طبقه بندی: اخبار
چچ
INmG2KfZhdmHINiz2KfYstmF2KfZhiDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz2Yog2K/YsSDYrti12YjYtSDZhtin2LjYsSDZh9mF2KfZh9mG2q8g2YPZhtmG2K/Zhw==

نامه سازمان نظام مهندسی در خصوص ناظر هماهنگ کننده

نامه سازمان نظام مهندسی در خصوص ناظر هماهنگ کننده

دفاتر و شرکتهای مجاز به ارائه خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به  پیوست نامه سازمان محترم نظام مهندسی در خصوص ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2203054428101
Qt: 1.8749241828918