۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۰۸:۵۹ ۲۹۴۴
طبقه بندی: نمایندگان فنی مالکین
چچ
2KrZg9mF2YrZhCDZgdix2YUg2K7ZiNiv2KfYuNmH2KfYsdmK

تکمیل فرم خوداظهاری

تکمیل فرم خوداظهاری

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ در راستای اجرای برنامه هویت شناسی کاربران دفاتر، کلیه کاربران دفاتری که دارای توکن می باشند می بایست فرم خوداظهاری (نمونه پیوست) را در سیستم تکمیل نمانید در غیر اینصورت امکان ورد به سیستم را نخواهند داشت.مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

تبصره: مهلت تکمیل فرم خوداظهاری 5روز کاری می باشد.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.8047540982564
Qt: 2.745546579361