۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳:۱۱ ۱۳۷۱
طبقه بندی: نمایندگان فنی مالکین
چچ
2YbYqtin2YrYrCDYotiy2YXZiNmGINio2KfYstiv2YrYryDZhdmG2KrYrtioINi02YfYsdiv2KfYsdmK

نتایج آزمون کارشناسان منتخب

نتایج آزمون کارشناسان منتخب

نتایج آزمون کارشناسان منتخب


احتراما اسامی نفرات قبولی آزمون کارشناسان بازدید منتخب به شرح زیر اعلام می گردد

1 مهدی شرفی
2 رضا غضنفری
3 سعید تقی زاده
4 احسان ملاکریمی
5 علیرضا اسدیان
6 احسان فاتح
7 سیدمحمدتقی قاسمی
8 مهدی دلسوز
9 وحید علی نژاد
10 ناصر اسماعیل زهی
11 سروش سپهر
12 نوید اساسی
13 محمد هادی ابریشمی
14 سجاد پیروزی
15 جمال محمدزاده مقدم


آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.7564485867818
Qt: 2.7574806213379