۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰۸:۲۰ ۳۷۳
طبقه بندی: نمایندگان فنی مالکین
چچ
2KjYsdmI2LLYsdiz2KfZhtmKINqv2LLYp9ix2LTYp9iqINii2YXYp9ix2Yog2LPZitiz2KrZhQ==

بروزرسانی گزارشات آماری سیستم

بروزرسانی گزارشات آماری سیستم

جهت اجرای به روزرسانی گزارشات آماری سامانه شهرسازی ، هر روز از ساعت 18الی7صبح روز بعد گزارشات قطع می باشد

 جهت اجرای به روزرسانی گزارشات آماری سامانه شهرسازی ، هر روز از ساعت 18الی7صبح روز بعد گزارشات قطع می باشد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5465474128723
Qt: 2.3837952613831