۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳:۴۰ ۲۷۵۸
طبقه بندی:
چچ
2YTZitiz2Kog2K/Zgdin2KrYsSDYp9ix2KfYptmHINiv2YfZhtiv2Ycg2K7Yr9mF2KfYqiDYtNmH2LHYs9in2LLZig==

لیست دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

به پیوست لیست دفاتر ارائه ارائه دهنده خدمات شهرسازی جهت اطلاع

به پیوست لیست دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی به همراه شعب جهت اطلاع ضمیمه می باشد لازم به ذکر است دفاتری که با فونت قرمز مشخص شده و سایر دفاتر که هرگونه مغایرت در ردیف دفتر خود مشاهده می نمایند هرچه سریعتر نسبت به تکمیل اطلاعات خود به اداره کل امور شهرسازی مراجعه نمایند در صورت عدم تکمیل و مراجعه نام دفتر از لیست حذف و دسترسی های مربوطه قطع خواهد شد.

ضمنا جهت اطلاع از آخرین لیست به منوی دانلودها قسمت مستندات مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.6012145678202
Qt: 3.8984386920929