۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۸:۲۲ ۵۱۷
طبقه بندی:
چچ
2KjYsdiu2YjYsdivINio2Kcg2K/Zgdin2KrYsSDZhdiq2K7ZhNmB

برخورد با دفاتر متخلف

به اطلاع می رساند طی برگزاری 5 جلسه اخیر کمیته بررسی عملکرد دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی ،آرا به شرح ذیل برای دفاتر متخلف صادر گردید.

باسلام

 به اطلاع می رساند طی برگزاری 5 جلسه اخیر کمیته بررسی عملکرد دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی ،آرا  به شرح ذیل برای دفاتر متخلف صادر گردید.
اخطار کتبی     2 دفتر
قطع 3 ماهه     5 دفتر
قطع 7 ماهه     1 دفتر
قطع یک ساله    1 دفتر

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5769459406535
Qt: 2.4444162845612