۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۲:۲۰ ۴۸۱
طبقه بندی:
چچ
2KfYrtio2KfYsSDZg9mF2YrYqtmHINio2LHYsdiz2Yog2KrYrtmE2YHYp9iqINiv2YHYp9iq2LEg2YfZgdiq2Ycg2KLYrtix2KrZitix2YXYp9mHINmIINmH2YHYqtmHINin2YjZhCDZhdix2K/Yp9iv

اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر هفته آخرتیرماه و هفته اول مرداد

در راستای اجرای ماده 3و 6 ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ، اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر اطلاع رسانی می گردد

 باسلام
احتراما" در راستای اجرای ماده 3و 6 ائین نامه انضباطی و اجرایی دفاتر ، اخبار کمیته بررسی تخلفات دفاتر اطلاع رسانی می گردد .

اخبار کمیته مورخ 1397/04/31
1-درخصوص پرونده های شهروند سپاری با توجه به حذف لاگین دفاتر در گواهی انتقال آپارتمانی با عنایت به ثبت درخواست انتقال توسط شرکت ********در بازه زمانی قطع دسترسی مقرر گردید بر اساس ردیف 5 بند ج ماده 6 آیین نامه توکن های دفتر به مدت 6 ماه علاوه بر مدت قبلی قطع و صرفاً درخواست های جاری پاسخگویی گردد.
2- همچنین با توجه به عدم رعایت هویت شناسی 6 نفر از کاربران به مدت یکماه و 1 کاربر به مدت ششماه قطع توکن گردیدند.
اخبار کمیته مورخ 1397/05/07
1- درخصوص شرکت ****** بر اساس ردیف 5 بند ج آئین نامه برای شرکت اخطار کتبی صادر گردید.
2- درخصوص دفتر ******* براساس ردیف 5 بند ب آئین نامه برای دفتر اخطار کتبی صادر گردید.
3- درخصوص 2 دفتر تا تعین تکلیف قطع مشروط صادر گردید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9210146268209
Qt: 1.5121154785156