۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۱:۱۷ ۱۴۲۲
طبقه بندی:
چچ
2KrYudix2YHZhyDar9mI2KfZh9mKINin2YbYqtmC2KfZhCDYtNmH2LHZiNmG2K/Ys9m+2KfYsdmK

تعرفه گواهی انتقال شهروندسپاری

تعرفه گواهی انتقال شهروندسپاری

 به اطلاع کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی و شهروندان محترم می رساند 

در صورتیکه مالکین تمایل به ثبت درخواست گواهی انتقال شهروندسپاری در دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی را داشته باشند میزان تعرفه این درخواست مطابق تعرفه نصب شده در دفاتر(ردیف ج جدول) می باشد.اخذهرگونه مبلغ بیشتر از تعرفه تخلف می باشد و با متخلفین مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد.

ایجاد من میل نیز مشمول هزینه اضافه نخواهد بود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4081581433614
Qt: 2.1741359233856