۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰۸:۳۲ ۷۶۹
طبقه بندی:
چچ
2KfYrdix2KfYsiDZh9mI2YrYqg==

احراز هویت

احراز هویت

احراز هویت

پیرو مکاتبه با مدیریت محترم حقوقی در خصوص فرایند احراز هویت مالکین مقرر شد:

1-فرآیند احراز هویت در درخواست های انتقال شهروندسپاری  توسط کارشناسان بازدید منتخب 

2-در سایر درخواست ها توسط دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

انجام  می گردد.آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4740640322367
Qt: 2.2114174365997