۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۲:۴۲ ۵۳۸
طبقه بندی:
چچ
2KfYt9mE2KfYudmK2Ycg2K/Ysdiu2LXZiNi1INm+2LHZiNin2YbZhyDZh9in2Yog2LPYp9iu2KrZhdin2YbZig==

اطلاعیه درخصوص پروانه های ساختمانی

اطلاعیه درخصوص پروانه های ساختمانی

در صورتی که متقاضیان از ابتدای مراجعه به شهرداری در درخواست صدور پروانه ساختمانی بر مبنای شرایط بند 3 مصوبه 3707/97/5/ش را داشته باشد، شهرداری می تواند وفق مفاد این بند و تباصر ذیل آن، نسبت به صدور پروانه ساختمانی و گواهی تغییرات بنا به طور همزمان و در یک مرحله اقدام نماید. در همین راستا درخواست "پروانه و تغییرات بنا/تمدید" و " پروانه و تغییرات بنا/تجدید" در سامانه بارگزاری گردید

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6217279434204
Qt: 1.0485475063324