۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۸:۰۴ ۴۶۴
طبقه بندی:
چچ
2YHYsdii2YrZhtivINm+2Yrar9mK2LHZii8g2LnYr9mFINm+2KfYs9iu2q/ZiNmK2Yog2YXZhtin2LPYqCDYr9ixINiv2YHYp9iq2LE=

فرآیند پیگیری عدم پاسخگویی مناسب در دفاتر

مالکین محترم در صورت عدم پیگیری به موقع توسط دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی مطابق فرآیند زیر...

 -

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7643353144328
Qt: 1.1749360561371