۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۰:۵۹ ۴۴۳
طبقه بندی:
چچ
INin2LnZhNin2YUg2YXZh9mE2Kog2YHZiti0INmH2KfZiiDZvtix2K/Yp9iu2Kog2KfZiNmE2YrZhw==

اعلام مهلت فیش های پرداخت اولیه

فیش های پرداخت اولیه فاقد مهلت ده روزه پرداخت می باشد فلذا تخفیف نقدی این فیش ها براساس روز پرداخت خواهد بود

قابل توجه کلیه متقاضیان محترم شهرداری

یادآور می گردد فیش های پرداخت اولیه فاقد مهلت ده روزه پرداخت می باشد فلذا تخفیف نقدی این فیش ها براساس روز پرداخت خواهد بود

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.3682039578756
Qt: 3.5743827819824