۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۰:۲۲ ۱۲۵۵
طبقه بندی:
چچ
2K/Ys9iq2YjYsdin2YTYudmF2YQg2KfYs9mD2YYg2YXYr9in2LHZgyDYr9ixINiz2YrYs9iq2YUg2YrZg9m+2KfYsdqG2Ycg2LTZh9ix2LPYp9iy2Yo=

دستورالعمل اسکن مدارک در سیستم یکپارچه شهرسازی

قابل توجه کلیه دفاتر و کاربران سیستم یکپارچه شهرسازی موضوع : دستورالعمل اسکن مدارک در سیستم یکپارچه شهرسازی...

قابل توجه کلیه کاربران سیستم یکپارچه شهرسازی

دستورالعمل اسکن مدارک در سیستم جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد

توجه داشته باشید که عدم رعایت موارد زیر منجر به تشکیل پرونده در کمیته نظارت بر عملکرد دفاتر خواهد شد و مطابق بند 5 ردیف ج ماده 6 توکن کاربر به مدت 3 تا 6 ماه قطع خواهد شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4659180641174
Qt: 2.2761704921722