۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰۸:۱۵ ۱۶۲۰
طبقه بندی:
چچ
2KrZg9mF2YrZhCDZhdi02K7Ytdin2Kog2YHYsdiv2Yog2YPYp9ix2KjYsdin2YYg2K/Zgdin2KrYsQ==

تکمیل مشخصات فردی کاربران دفاتر

باتوجه به پایش اطلاعات کاربر کاربران دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی مقتضی می باشد که تمامی کاربران اطلاعات خود را مطابق با فرم پیوست تکمیل و به اداره کل امور شهرسازی ارسال نمایند

قابل توجه کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باتوجه به پایش دوره ای اطلاعات کاربران مقتضی می باشد کلیه کاربران دفاتر ظرف مدت 72 ساعت و حداکثر تا مورخ98/05/03 فایل پیوست (کلیک کنید) را تکمیل نموده و از طریق پیام سیستم یکپارچه شهرسازی به اداره کل امور شهرسازی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل و نقض اطلاعات کاربر غیر فعال و عواقب آن بعهده ایشان می باشد.

کلمه کاربری ، کاربر دریافت کننده پیام در اداره کل امورشهرسازی  :moshirian-sh

جهت دریافت فایل کلیک کنید

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.7018933296204
Qt: 2.7171590328217