۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۴:۰۰ ۲۵۶
طبقه بندی: اخبار داخلی اداره کل امورشهرسازی
چچ
2KzYr9mI2YQg2K3YttmI2LEg2YfZhdmD2KfYsdin2YYg2KfYr9in2LHZhyDZg9mEINin2YXZiNixINi02YfYsdiz2KfYstmKINio2LnYryDYp9iyINiz2KfYudiqINmD2KfYsdmKINi02YfYsdmK2YjYsSDZhdin2Yc5OA==

جدول حضور همکاران اداره کل امور شهرسازی بعد از ساعت کاری شهریور ماه98

جدول حضور همکاران اداره کل امور شهرسازی بعد از ساعت کاری شهریور ماه98

 

      جدول حضور همکاران اداره کل امور شهرسازی بعد از وقت اداری شهریورماه 98
روز تاریخ اسامی کارشناسان
شنبه 1398/06/02 خانم  راوری –آقای نوری – خانم همدانی –فرشاد اسدی 
یکشنبه 1398/06/03 آقای نصیری –خانم بومری –آقای حاجیان- آقای خجسته
دوشنبه 1398/06/04 خانم قندریز –آقای آذرکیش –خانم حسامی –خانم  رئوف 
سه شنبه 1398/06/05 خانم نوروزی –آقای شیرمحمدی –خانم  قوامی –آقای جلائیان
چهارشنبه 1398/06/06 خانم آریان –خانم عادلی –آقای سیاوش کریمی – آقای عشقی 
شنبه 1398/06/09 خانم  گلشن آرا-خانم  ملیحه بومری –خانم مشیریان-خانم زاهدی
یکشنبه 1398/06/10 خانم  قاسمی –آقای آتشکار- خانم  خیامی –آقای شفیعا
دوشنبه 1398/06/11 آقای ملاصفا –خانم پاکروان-خانم هاشمی –آقای قلی پور
سه شنبه 1398/06/12 خانم  گلرخ  اسماعیلی –آقای نوری –آقای گیوی – آقای ندایی
چهارشنبه 1398/06/13 خانم سعادتجو-آقای آذر کیش –آقای حاجیان –آقای ملک آبادی
شنبه 1398/06/16 آقای عدالتی –آقای شیر محمدی –خانم همدانی –آقای اسدی 
یکشنبه 1398/06/17 آقای سامانی –خانم بومری –خانم  حسامی – آقای خجسته
چهارشنبه 1398/06/20 آقای نصیری –خانم قوامی –خانم رئوف – 
شنبه 1398/06/23 آقای فریزی-آقای شیر محمدی –آقای شفیعا – آقای جلائیان
یکشنبه 1398/06/24 خانم راوری – خانم  عادلی – خانم  مشیریان- آقای عشقی 
دوشنبه 1398/06/25 خانم قندریز- خانم ملیحه بومری –خانم خیامی –آقای ندایی 
سه شنبه 1398/06/26 خانم آریان –آقای آتشکار-  خانم هاشمی – خانم زاهدی 
چهارشنبه 1398/06/27 خانم نوروزی –آقای بیرق شمشیر –خانم حسامی –آقای کریمی 
شنبه 1398/06/30 آقای ملاصفا – خانم پاکروان – خانم همدانی – رئوف 
یکشنبه 1398/06/31 خانم  گلرخ  اسماعیلی-خانم مینا بومری – آقای گیوی – خانم  مژگان اسماعیلی 
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4369020462036
Qt: 2.0774660110474