۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۱:۰۵ ۳۰۷
طبقه بندی: اخبار داخلی اداره کل امورشهرسازی
چچ
INis2K/ZiNmEINit2LbZiNixINmH2YXZg9in2LHYp9mGINin2K/Yp9ix2Ycg2YPZhCDYp9mF2YjYsSDYtNmH2LHYs9in2LLZiiDYqNi52K8g2KfYsiDYs9in2LnYqiDZg9in2LHZiiDYotio2KfZhiDZhdin2Yc5OA==

جدول حضور همکاران اداره کل امور شهرسازی بعد از ساعت کاری آبان ماه98

جدول حضور همکاران اداره کل امور شهرسازی بعد از ساعت کاری آبان ماه98

جدول حضور همکاران اداره کل امور شهرسازی بعد از وقت اداری آبان ماه 98
روز تاریخ اسامی کارشناسان
چهارشنبه    1398/08/01 خانم قاسمی - خانم گلشن آرا - خانم آریان- خانم معصومه عادلی
شنبه           1398/08/04 آقای ملاصفا - لیلی پاکروان -خانم حسامی - آقای جلائیان
یکشنبه       1398/08/05 تعطیل رسمی
دوشنبه       1398/08/06 آقای نصیری- آقای بیرق شمشیر- آقای کریمی- آقای فرشاد اسدی
سه شنبه    1398/08/07 تعطیل رسمی
چهارشنبه   1398/08/08 آقای عدالتی -آقای آذرکیش-خانم همدانی - آقای خجسته
شنبه           1398/08/011 خانم گلرخ اسماعیلی -خانم معصومه عادلی -خانم هاشمی -خانم زاهدی
یکشنبه      1398/08/12 خانم سعادتجو-خانم مینا بومری -اقای آتشکار -آقای ندایی
دوشنبه      1398/08/13 خانم ظهوریان- آقای شیرمحمدی -خانم خیامی -آقای شفیعا
سه شنبه    1398/08/14 خانم راوری -آقای نوری -خانم قوامی- خانم رئوف
چهارشنبه   1398/08/15 تعطیل رسمی
شنبه          1398/08/18 خانم قندریز-آقای نجدی-خانم مشیریان - خانم اسماعیلی
یکشنبه      1398/08/19 خانم گلشن آرا- خانم مینا بومری-خانم همدانی -آقای عشقی
دوشنبه      1398/08/20 خانم آریان -خانم ملیحه بومری -آقای حاجیان -آقای جلائیان
سه شنبه    1398/08/21 آقای فریزی -خانم لیلی پاکروان- آقای گیوی - آقای قلی پور
چهارشنبه  1398/08/22 آقای ملاصفا-آقای غلامیان-خانم حسامی -آقای فرشاد اسدی
شنبه          1398/08/25 آقای سامانی -آقای آذرکیش-آقای آتشکار -آقای ملک آبادی
یکشنبه      1398/08/26 خانم قاسمی -آقای غلامیان- خانم هاشمی - آقای ندایی
دوشنبه      1398/08/27 خانم ظهوریان-آقای شیر محمدی -آقای کریمی -آقای خجسته
سه شنبه    1398/08/28 خانم نوروزی-آقای نوری -خانم خیامی -خانم رئوف
چهارشنبه   1398/08/29 خانم گلرخ اسماعیلی-آقای نجدی - خانم قوانی - خانم زاهدی
شنبه          1398/08/30 آقای عدالتی -خانم ملیحه بومری -آقای حاجیان - خانم اسماعیلی
 برابر دستور مدیر کل محترم سقف حضور در ساعات غیر اداری 16:30 می باشد"
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2729800542196
Qt: 2.1227848529816