۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳:۱۸ ۸۲۸
طبقه بندی:
چچ
2KfYqNmE2KfYuiDYotix2KfZiiDZg9mF2YrYs9mK2YjZhiDZh9in2Yog2YXYp9iv2Ycg2LXYrw==

ابلاغ آرای کمیسیون های ماده صد

احتراما؛ پیرو عقد قرارداد فیمابین شهرداری مشهد و اداره کل محترم پست استان خراسان رضوی مبنی بر ابلاغ آرای صادره از.....

پیرو عقد قرارد فیمابین شهرداری و ...

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.56485191981
Qt: 2.4569766521454