۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۱:۱۸ ۱۰۸۷
طبقه بندی:
چچ
2YXZh9mE2Kog2KvYqNiqINiv2LHYrtmI2KfYs9iqINmH2YrYp9iqINmB2YbZig==

مهلت ثبت درخواست هیات فنی

سقف زمانی ثبت درخواست هیات فنی در مناطق پایان ساعت اداری 98/12/19 تعیین و پس از آن اقدامی در این خصوص صورت نمی گیرد
لذا اطلاع رسانی مناسب به متفاضیان آن دفتر صورت پذیرد

قابل توجه تمامی دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی و مالکین
باسلام و احترام

باتوجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال و حجم مراجعات روزانه و با عنایت به الزام هیات فنی مناطق به بررسی کارشناسی و پاسخگویی مناسب ، لذا سقف زمانی ثبت درخواست هیات فنی در مناطق پایان ساعت اداری 98/12/19 تعیین و پس از آن اقدامی در این خصوص صورت نمی گیرد.
لذا اطلاع رسانی مناسب به متفاضیان آن دفتر صورت پذیرد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.5563966433207
Qt: 3.9631586074829