۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۲۷ ۴۲۴
طبقه بندی:
چچ
2KfYt9mE2KfYuSDYsdiz2KfZhtmKINiv2LEg2K7YtdmI2LUg2YbYsdmFINin2YHYstin2LEg2YXZiNio2KfZitmE2Yog2KrYtdiv2YrZgiDar9mI2KfZh9mK

تصدیق گواهی

لطفا جهت نمایش گواهی های صادره (گواهی های صادره بعد از تاریخ 93/03/01 ) بر اساس شماره الکترونیکی

با سلام

لطفا جهت نمایش گواهی های صادره (گواهی های صادره بعد از تاریخ 93/03/01 ) بر اساس شماره الکترونیکی و یا دریافت نرم افزار موبایلی ، به منوی خدمات عمومی/تصدیق گواهی در سامانه خدمات اینترنتی سیستم یکپارچه شهرسازی مراجعه نمایید .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4955560366313
Qt: 0.91224241256714