۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۱:۵۰ ۵۴
طبقه بندی:
چچ
2KrZg9mF2YrZhCDYp9i32YTYp9i52KfYqiDZhdix2KjZiNi3INio2Ycg2K/Zgdiq2LEg2Ygg2LTYudio2Yc=

تکمیل اطلاعات مربوط به دفتر و شعبه

تکمیل طلاعات مربوط به دفتر و شعبه

قابل توجه کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام واحترام

به اطلاع کلیه مسئولین وکاربران دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی می رساند; اطلاعات مربوط به دفتر و شعبه خود را مطابق فایل پیوست کنترل و در صورت مغایرت از طریق سیستم پیام با تکمیل فرم مربوطه(پیوست) برای کاربر (givi) ارسال نمایند.

اطلاعات شامل آدرس و کد نوسازی دفتر و شعبه(درصورت وجود) و سایر اطلاعات فرم مربوطه می باشد

درصورتیکه اطلاعات مورد نظرتوسط مسئول دفتر بررسی و اصلاح نگردد هنگام بازدید اعضای کمیته وضعیت دفتر تعطیل و مطابق آیین نامه اقدام خواهد شد

 

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4579200744629
Qt: 0.91214823722839