۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۰:۰۸ ۱۰۱
طبقه بندی: نمایندگان فنی مالکین
چچ
2KrYudmK2YrZhiDYqtmD2YTZitmBINmC2KjZiNmEINi02K/ar9in2YYg2KLYstmF2YjZhiDZh9in2Yog2KrYptmI2Yog2KjYp9iy2K/Zitiv

تعیین تکلیف قبول شدگان آزمون های تئوی بازدید

تعیین تکلیف قبول شدگان آزمون های تئوی بازدید

باسلام

باتوجه به درخواست های واصله ازسوی قبول شدگان در آزمون های تئوری بازدید در سنوات گذشته به جهت تعیین تکلیف نامبردگان مقرر گردید افراد واجد شرایط(دارای قبولی در آزمون تئوری بازدید) ظرف مدت یک هفته درخواست کتبی خود را از طریق کارتابل سیستم یکپارچه شهرسازی برای واحد نظارت بر دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی ارسال نمایند بدیهی است مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد ودر صورت عدم قبولی در آزمون بازدید عملی ، قبولی در آزمون های تئوری گذشته کان لن یک بوده و مشمول دستورالعمل جدید خواهند شد.

آدرس کوتاه شده: