۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۰۹:۴۳ ۱۰۴
طبقه بندی: همه اخبار
چچ
2b7Yp9iz2K7ar9mI2YrZiiDYqNmHINi02KjZg9mHINmF2LPYp9im2YQg2LPZitiz2KrZhSDZitmD2b7Yp9ix2obZhyDYtNmH2LHYs9in2LLZig==

پاسخگویی به شبکه مسائل سیستم یکپارچه شهرسازی

در راستای کاهش مشکلات و مسائل موجود و پاسخگویی به سوالات و آموزش موردی به بهره برداران، تیم پشتیبانی کلان پروژه شهروندسپاری به شرح جدول پیوست آماده پاسخگویی به سوالات، مسائل و مشکلات و اخذ پیشنهادات مربوطه می باشند.

با احترام، همانطور که استحضار دارید پیاده سازی نسخه جدید سیستم یکپارچه شهرسازی (سرای 10) در قالب شهروندسپاری در دست اقدام بوده و اجرای کامل این موضوع به صورت مرحله ای و برای درخواستهای مختلف در دستورکار این اداره کل می باشد.با عنایت به اینکه بارگذاری درخواستها به صورت همزمان با طراحی سیستم صورت می پذیرد مواجهه با ایرادات و مسائل مختلف بخصوص در بخش سیستم امری اجتناب ناپذیر می باشد. لذا در راستای کاهش مشکلات و مسائل موجود و پاسخگویی به سوالات و آموزش موردی به بهره برداران، تیم پشتیبانی کلان پروژه شهروندسپاری به شرح جدول پیوست آماده پاسخگویی به سوالات، مسائل و مشکلات و اخذ پیشنهادات مربوطه می باشند.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3767007191976
Qt: 0.68096375465393
From Cache
Gt: 0.37542915344238
Qt: 0.25560164451599