۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۰۹:۴۵ ۷۹
طبقه بندی: همه اخبار
چچ
2YbYrdmI2Ycg2KfZgtiv2KfZhSDYr9ixINiu2LXZiNi1INio2YbYryAxNyDZhdi62KfZitix2Kog2YfYp9mKINis2LLYptmKINmIINin2LPYp9iz2Yog2KfYs9iq2LnYp9mE2YXYp9iqINii2b7Yp9ix2KrZhdin2YYgKNin2K3Yr9in2Ksg2KLYs9in2YbYs9mI2LEp

نحوه اقدام در خصوص بند 17 مغایرت های جزئی و اساسی استعالمات آپارتمان (احداث آسانسور)

در خصوص بند 17 مغایرت های جزئی و اساسی استعالمات آپارتمان به
استحضار می رساند، در درخواست استعالم محاضر چنانچه پس از پایانکار بهره برداری و تفکیک اسناد آپارتمانها آسانسور احداث
گردیده باشد، کارشناس بازدید در چک لیست " کنترل و عدم تغییرات وضع موجود با مجاز" عدم تایید ثبت نموده..

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4056708017985
Qt: 2.2758467197418