۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۰۹:۲۸ ۵۸
طبقه بندی: نمایندگان فنی مالکین
چچ
2KfYqNmE2KfYutmK2Ycg2K/Ysdiu2LXZiNi1INmG2K3ZiNmHINir2KjYqiDYr9ix2K7ZiNin2LPYqiDYr9ixINi02YfYsdmI2YbYr9iz2b7Yp9ix2Yo=

ابلاغیه درخصوص نحوه ثبت درخواست در شهروندسپاری

با عنایت به گزارشات واصله مبنی بر ثبت درخواست از درگاه شهروندی توسط تعدادی از دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات
شهرسازی بدینوسیله اعلام می دارد به جهت پرهیز از سوء استفاده احتمالی ، کلیه کاربران دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات
شهرسازی (فعال یا غیرفعال) مجاز به ثبت درخواست از درگاه ...

تاریخ ثبتی: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
شماره ثبتی: ۱۶۸۰۹۰ /۲۹۱/۱۴۰۰
پیوست: ندارد

کلیه دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی
موضوع : ابلاغیه درخصوص نحوه ثبت درخواست در شهروندسپاری
سلام علیکم
با عنایت به گزارشات واصله مبنی بر ثبت درخواست از درگاه شهروندی توسط تعدادی از دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی بدینوسیله اعلام می دارد به جهت پرهیز از سوء استفاده احتمالی ، کلیه کاربران دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی (فعال یا غیرفعال) مجاز به ثبت درخواست از درگاه پیش بینی شده برای شهروند نبوده و لزوماً می بایست از طریق شناسه کاربری خود نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده یا گزارش عدم رعایت فرآیند فوق الذکر،به عنوان تخلف در کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان فنی مطرح و رسیدگی خواهد شد.

از طرف قربانعلی شیرازی
مدیرکل امور شهرسازی


رونوشت :
- جناب آقای پیروی مدیرکل محترم بازرسی و رسیدگی به شکایات جهت استحضار
- جناب آقای رستمی رئیس محترم حراست معاونت شهرسازی و معماری جهت استحضار
- کارگروه تخصصی نمایندگان فنی و کارشناسان بازدید جهت آگاهی، اطلاع رسانی و نظارت لازم

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9362406730652
Qt: 3.0825736522675