فرم مشاهده خبر
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰۸:۲۰ ۲۱
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYsdin2Yog2YLZhNi5INmD2YXZitiz2YrZiNmGINmF2KfYr9mHINi12K8g2K/YsSDZhdmG2LfZgtmHIDM=

اجرای رای قلع کمیسیون ماده صد در منطقه 3

با رای کمیسیون ماده صد و با هماهنگی میان حوزه های ستادی و منطقه 3، یک مورد رای کمیسیون ماده صد در خیابان گاز اجرا شد.

با رای کمیسیون ماده صد و با هماهنگی میان حوزه های ستادی و منطقه 3، یک مورد رای کمیسیون ماده صد در خیابان گاز اجرا شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0774873097738
Qt: 2.112920999527