اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری

اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری

معرفی مدیریت

شرح وظایف اداره کل طرح ها و مطالعات فنی و شهری به شرح ذیل می باشد :

  • تعیین نوع و هدف طرح ها ومطالعات مورد نیاز
  • تهیه و تدوین شرح خدمات تهیه طرح ها
  • تهیه طرح های جامع و تفصیلی
  • شناسایی و معرفی مشاوران
  • عقد قراردادهای لازم
  • تهیه و ارائه برنامه زمانبندی تهیه و تصویب طرح ها
  • مدیریت و نظارت بر فرآیند طرح ها
  • بررسی، ارزیابی و تائید طرح ها و مطالعات انجام شده و ارائه به مراجع ذیربط
  • تشکیل بانک اطلاعات طرح های توسعه شهری (GIS) شهر مشهد.

لازم به ذکر است اثر بخشی اقدامات انجام شده در پیشبرد وظایف محوله را می توان در دو دسته کوتاه مدت و دراز مدت مشاهده نمود . اثرات کوتاه مدت این اقدامات در قسمت خدمات همکاری با مدیریت شهری و پاسخگویی به مسائل و نیاز های جاری شهر و مدیریت شهری در راستای وظایف کلانشهر مذهبی مشهد و حرم حضرت رضا (ع) از طریق برگزاری جلسات شورای توسعه مناطق و بحث و بررسی پیرامون مشکلات و مسائل جاری منطقه ، هماهنگی با سایر ارگانها و سازمان ها در خصوص مسائل مهم و عمده و ...در حین تهیه طرح مشهود می باشد. در رابطه با اثرات دراز مدت نیز می توان به تاثیر مستقیم و کلان طرح های توسعه شهری در هدایت تحولات و توسعه شهری با توجه به نقش مذهبی فراشهری مشهد مقدس در راستای ارتقاء هویت مذهبی و ارزشهای دینی و نیز دستیابی به سیمای شهر اسلامی در آینده اشاره نمود. که شامل سه بخش به نظارت و راهبری طرح ها پرداخته است:

1-طرح جامع توسعه وعمران شهر مشهد

2- طرح های تفصیلی حوزه های برنامه ریزی

3- طرح های مطالعاتی