فهرست مطالب
 • مرحله دوم جلسات هیئت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری مشهد برگزار شد
  ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۲:۰۴

  مرحله دوم جلسات هیئت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری مشهد برگزار شد

  سومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شدسومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد

 • سومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد
  ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۲:۰۳

  سومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد

  سومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شدسومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد

 • دومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد
  ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۲:۰۲

  دومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد

  دومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شددومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شددومین جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری مشهد در سال 1398 برگزار شد

طبقه بندی مطالب
No Cache
Gt: 2.80837281545
Qt: 2.9833590984344