عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf فایل آموزشی ثبت صورتمجلس تفکیکی (سرا10) ۱.۸۵ مگابایت دریافت فایل
pdf فایل آموزشی پایانکار تفکیکی (سرا10) ۲.۵۳ مگابایت دریافت فایل
pdf جزوه آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی ۱۱.۴۶ مگابایت دریافت فایل
xlsx پاسخگویی به شبکه مسائل سیستم یکپارچه شهرسازی ۱۳.۵۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آموزش نحوه دریافت "پرداختی اول"1400/02/06 ۵۴۰.۹۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf تدقیق مغایرت های جزئی و اساسی استعلامات آپارتمان ۱۲۷.۰۲ کیلوبایت دریافت فایل
rar آموزش پروانه سرا 10 ۵۶.۶۹ مگابایت دریافت فایل
rar چک لیست درخواست گروه استعلامات 1400-04-23 ۷۰۴.۸۶ کیلوبایت دریافت فایل
rar آموزش استعلام سرا 10 ۲۶.۳۹ مگابایت دریافت فایل
rar آموزش پروانه سرا 10 ۵۹.۲۷ مگابایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 1.0642460187276
Qt: 0.76868367195129