۱۳۹۳/۱۰/۱۱ ۱۲:۳۳ ۳۶۸۱
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

گردشکارها

کلیه دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

گردشکار پایانکار و پروانه جهت اطلاع  و نصب آن در محیط کار ارائه می گردد.

مرجع صادرکننده: مدیریت طرحهای توسعه شهری
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.0299026171366
Qt: 1.9575734138489