۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۰۷:۵۸ ۳۱۲۳
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

مزاحمت و مشرفیت

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

در خصوص ایجاد وحدت رویه مناطق و دفاتر شهرسازی جهت گزارش مزاحمت و مشرفیت دستورالعمل آن (فایل پیوست) جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد لذا کارشناسان بازدید دفاتر ملزم به گزارش مزاحمت و مشرفیت می باشند.

مرجع صادرکننده: مدیریت طرحهای توسعه شهری
شماره: 82182
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.3361959457397
Qt: 2.4269480705261