۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۰۷:۴۶ ۱۵۷۹
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت بر احداث باغ بام جهت اطلاع و بهره برداری بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: سازمان پارکها
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.2151627540588
Qt: 0.64795327186584