۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ۱۰:۱۶ ۳۲۴۳
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

رعایت ضوابط نصب تابلو

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه سازمان محترم میادین شهرداری مشهد بشماره 10337-95/6/10 جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد. کلیه دفاتر و شرکتها می بایست دستورالعمل مربوطه را رعایت و اقدام لازم را مبذول فرمایند.

شماره: 10337
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.9348713556925
Qt: 1.8051588535309