۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ۰۷:۳۵ ۲۵۱۷
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

ایجاد دسترسی قطع همکاری کاربر توسط مدیر مسئول دفتر

دفاتر و شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست  دسترسی قطع همکاری کاربر توسط مدیر مسئول دفتر در سیستم شهرسازی ایجاد شده و گردشکار آن  بحضور ارسال می گردد.مراتب  جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: مدیریت طرحهای توسعه شهری
شماره: 138298
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.39377673467
Qt: 0.98997259140015