۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۰۷:۴۹ ۳۲۳۹
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بشماره 153273-95/8/8در خصوص صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

تبصره یک: فرمت جدید صدرو شناسنامه فنی در سیستم یکپارچه شهرسازی بارگذاری شده و پس از صدور پیش نویس موافقت اصولی فرمت مذکور در اختیار مالک قرار گرفته و به تعداد واحدها تکمیل گردد.

تبصره دو؛ مطابق با ماده 8 دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی ؛ مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچ گونه مبلغی تحت هر عنوان بابت هزینه صدور شناسنامه فنی ساختمان نمی باشند.

مرجع صادرکننده: معاونت شهرسازی و معماری
شماره: 153273
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.2904100418091
Qt: 2.3484337329865