۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۱:۱۸ ۲۳۲۲
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

ارسال فیزیک پرونده ها

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری بشماره 231401-95/11/25 در خصوص برگشت فیزیک پرونده ها بحضور ارسال می گردد.شایسته است وفق نامه مذکور اقدام لازم را مبذول فرمائید.

مسول دریافت مدارک در سطح مناطق شهرداری:

منطقه یک: علی کرمی      منطقه دو: مجتبی صنعتی             منطقه سه: سید محمد زمانی،سید علی رشیدی، حسین غریبی

منطقه پنج: مرضیه حسینی            منطقه شش: دلناز فدایی                     منطقه هفت:امین کمالاتی

منطقه هشت: میترا غوثی             منطقه نه: حسین ذاکری                      منطقه ده : اسماعیل انفرادی

منطقه یازده: نسرین نجیب         منطقه دوازده : بلیغی

 

شماره: 231401
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.1175379753113
Qt: 2.0585565567017