۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ۰۹:۱۱ ۲۳۰۷
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اخذ تائیدیه کمیته نما

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه مدیریت محترم طراحی و بهسازی محیط شهری در خصوص اخذ تائیدیه کمیته نما جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: مدیریت بهسازی و زیباسازی
شماره: 2114
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.291944026947
Qt: 2.3201565742493