۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰۷:۱۷ ۱۷۰۹
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

اعلام مزاحمت و مشرفیت

دفاتر محترم و کارشناسان محترم بازدید

باسلام

احتراما" به اطلاع می رساند؛ با عنایت به گزارش های واصله مبنی برعدم دقت در اعلام ایتم مزاحمت و مشرفیت ، مجددا برای اجرای نامه شماره 82182-94/5/14 مدیریت طرحهای توسعه شهری (پیوست) تاکید می گردد.

لازم به توضیح می باشد؛ ذکر دقیق نوع مزاحمت و مشرفیت (درصورت وجود) با جزئیات کامل در فیلد توضیحات بازدید ضروری می باشد.ضمنا کنترل و نظارت مضاعف توسط کارشناسان مناطق کما فی السابق الزامی می باشد.

تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.871307849884
Qt: 1.8019208908081