۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۰۷:۴۵ ۱۲۷۹
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

صدور شناسنامه فنی ساختمان بعد از شروع ساخت

دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه معاونت محترم شهرسازی و معماری با موضوع صدور شناسنامه فنی ساختمان بعد از شروع ساخت جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: معاونت شهرسازی
شماره: 155374
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.337965965271
Qt: 2.4335179328918