۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۰۷:۵۸ ۱۷۰۷
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی

دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری در خصوص گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: مدیریت طرحهای توسعه شهری
شماره: 154993
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.8029026985168
Qt: 3.0782904624939