۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۰۷:۱۴ ۱۷۷۰
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

توضیحات پایانکار بهره برداری

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری با موضوع توضیحات پایانکار بهره برداری جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد. شایسته است؛ وفق نامه مذکور اقدام لازم را مبذول فرمائید.

مرجع صادرکننده: مدیریت طرحهای توسعه شهری
شماره: 161168
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.5131346384684
Qt: 2.6842095851898