۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۰۸:۵۷ ۱۱۹۰
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

عدم ترسیم کروکی توسط دفاتر شهرسازی

دفاتر و شرکتهای محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" نامه مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری (پیوست) در خصوص عدم  ترسیم کروکی توسط دفاتر پیشخوان شهرسازی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: مدیریت طرحهای توسعه شهری
شماره: 169717
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.5751272837321
Qt: 2.7823133468628