۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۰۷:۵۲ ۱۱۴۸
طبقه بندی: آئین نامه، قوانین و مقررات
چچ

استفاده از ارشیو ملک جهت رویت پایانکار

دفاتر محترم شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه مدیریت محترم طرحهای توسعه شهری  با موضوع استفاده از ارشیو ملک جهت رویت پایانکار جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: مدیریت طرحهای توسعه شهری
شماره: 185111
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.7092067400614
Qt: 2.977908372879