۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۰۷:۰۲ ۱۱۲۲
طبقه بندی: اخبار
چچ

لیست مشاوران احداث باغ بام

دفاتر محترم شهرسازی

باسلام

به پیوست لیست فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت بر احدثا باغ بام جهت اطلاع و بهره برداری بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: سازمان پارکها
شماره: 187079
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.933306535085
Qt: 3.2579734325409