۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۰:۴۰ ۱۷۷۴
طبقه بندی: اخبار
چچ

مصوبه ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی

دفاتر محترم شهرسازی

باسلام

 به پیوست تصویر مصوبه شورای شهر با موضوع ساماندهی و مدیریت دفاتر شهرسازی بحضور ارسال می گردد.

تبصره :با توجه به اینکه یکی از شاخص های ارزیابی دفاتر، ارائه پیشنهادات ویژه و موثر توسط دفاتر است .لذا با توجه به برگزاری مراسم افتتاحیه طرح نظام پاسخگویی در منطقه 9 دفاتر سطح منطقه و سایر دفاتر می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در جهت اجرای بهتر طرح ،نظرات و پیشنهادات خود را در این سایت درج و یا بصورت مکتوب به مدیریت طرحهای توسعه شهری ارسال نمایند.

مرجع صادرکننده: شورای شهر
شماره: 5546
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.975861231486
Qt: 1.9169735908508