۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۷:۲۲ ۱۵۵۶
طبقه بندی: اخبار
چچ

دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی

دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست نامه معاونت محترم شهرسازی و معماری با موضوع دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی جهت اطلاع و اقدام لازم بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: معاونت شهرسازی و معماری
شماره: 204591
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 1.27880859375
Qt: 0.77806162834167