۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۹:۱۷ ۱۱۴۶
طبقه بندی: اخبار
چچ

چک لیست مناسب سازی ساختمان برای معلولین جسمی حرکتی

دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی

باسلام

احتراما" به پیوست چک لیست مناسب سازی ساختمان برای معلولین جسمی حرکتی جهت اطلاع و بهره برداری بحضور ارسال می گردد.

مرجع صادرکننده: مدیریت یهسازی
شماره: 232256
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.2196199099223
Qt: 2.3086140155792