۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۱:۴۸ ۱۰۶۶
طبقه بندی: اخبار
چچ

اطلاع رسانی در خصوص نگهداری یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری در محل کارگاه ساختمانی


یک نمونه از پروانه صادره  با فرمت مذکور و نامه ابلاغ پیوست می باشد.

مرجع صادرکننده: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
شماره: ۲۴۲۹۳۲ /۲۹/۹۶
تاریخ تصویب:
No Cache
Gt: 2.8996891975403
Qt: 3.0715939998627